Komentarji

22.10.2019 09:47

Na včerajšnji predstavitvi je predstavnica (avtorica strategije) v zaključni besedi povzela podane pripombe, predloge, mnenja, pobude, ki so jih udeleženci podali v razpravi po poteku predstavitve. V njenih zaključnih besedah sem ugotovil, da ni vključila tudi mojega mnenja oz. pobude glede možnosti pospešitve razvoja manj turistično razvitih območij (kot npr. Baška grapa), na način, da se za takšna območja ali pa lahko kar za celo območje Doline Soče oblikuje razpršeni hotel. Moja razprava v zvezi z razpršenim hotelom je šla predvsem v smeri, kako sploh ustvariti pogoje, da bi takšen razpršeni hotel lahko začel delovati. Navedel sem, da se v manj razvitih območjih nahaja veliko naselij ali zaselkov, kjer so hiše izpraznjene in zato že propadajo. Lastniki verjetno nimajo načrtov, kako bi takšne hiše obudili k življenju, imajo pa lahko vsaj nekaj začetnega kapitala za prenovo takšnih hiš, če bi videli, da ima prenova tudi svoj ekonomski smisel (npr. v obliki oddajanja namestitvene kapacitete v najem turistom). Smisel, da bi se lotili prenove takšnih hiš vidim predvsem v tem, da bi lastnikom ponudili možnost sofinanciranja in vodenja projekta prenove (projektna pisarna ali biro bi za vsako hišo izdelal načrt prenove, lastniku predstavil finančno konstrukcijo in bi poskrbel za administrativni postopek ter pridobitev izvajalcev za izvedbo gradbeno obrtniških del). S tem, ko bi se izvedla prenova stanovanjskih hiš v namestitveni objekt, bi se lastnik moral zavezati, da bo določeno obdobje , objekt na razpolago organizatorju - razpršenemu hotelu (takšno razmerje bi bilo verjetno smiselno povezati na način, da višji vložek javnih sredstev pomeni daljše časovno obdobje vezave v razpršenem hotelu. S tem, ko bi vzpodbudili lastnike stanovanjskih hiš k prenovi oz rekonstrukciji objektov v namestitvene objekte, bi dosegli na eni strani ohranitev oz obnovo življenja v vaseh, ohranitev kulturne krajine oz dediščine ter možnost zaposlitve lokalnega prebivalstva za izvajanje servisnih storitev povezanih z vzdrževanjem oz čiščenjem teh objektov.

Moja pobuda torej gre v smeri, da bi se v strategijo vneslo možnost organiziranja oz vzpostavljanja nove turistične ponudbe (takšna strategija bi po mojem mnenju izredno pripomogla k pospešenemu razvoju predvsem turistično manj ali nerazvitih območij) pri čemer ocenjujem, da bi se morala v začetku oblikovati posebna projektna pisarna ali biro (način bi bil podoben kot pri obnovi objektov po potresu, ko se je za obnovo stavbnega fonda ustanovila Državno tehnična pisarna, ker bi šlo v prvi fazi predvsem za zagotovitev materialne substance - prenovo stanovanjskih hiš, ki bi se vključevale v razpršeni hotel), ki bi bil povezan z Zavodom za turizem Doline Soče, pri čemer bi moral biti Zavod skupaj z občinami pobudnik za oblikovanje sklada za sofinanciranje prenove stanovanj oz stanovanjskih hiš v namestitvene objekte.

Drugo mnenje, ki ga sicer včeraj nisem javno predstavil (če bi bil predolg bi vzel možnost sodelovanja drugim udeležencem) pa je povezano z umestitvijo wellness hotela (Tolmin ali Bovec) v akcijski načrt turistične infrastrukture. Kar se tiče wellness oziroma spa destinacije v Tolminu, sem mnenja, da je ta načrt s tako dolgo brado, da je vprašanje ali je sploh še možno računati nanj. Bolj oprijemljiva ali aktualna se mi zdi ideja o umestitvi biološkega bazena na območju Tolmina. Strategija razvoja turizma in trženja ima rdečo nit v vodi, zelenem turizmu, višji kakovosti doživetij in trajnostnem upravljanju. Vse prej navedene elemente vsebuje biološki bazen. V Tolminu trenutno ni nobenega kopališča (izredno se je sicer razvilo kopališče v Soči pod Volčanskim mostom, kar vodi k razmisleku, da so takšna kopališča za obiskovalce zaželena in sicer v naravnem okolju)kot bazena. Biološki bazen bi bilo mogoče umestiti v naravno okolje v bližini reke Soče in bi pripomogel k ohranjanju bisera Soče. Prvi in do sedaj edini biološki bazen je trenutno samo vodni park Radlje ob Dravi. Ne nasprotujem torej ideji, da bi se iz strategije črtal wellness oziroma spa hotel v Tolminu vendar pa menim, da bi morala strategija vključevati možnost vključitve biološkega bazena, ker je to vsaj po mojem mnenju lahko vizija razvoja turistične destinacije Doline Soče kot destinacije doživetja kopališča v naravnem okolju.


22.10.2019 22:49

Pozdravljeni,

V ponedeljek, 21.10.2019 sem bila prisotna na vaši predstavitvi strategije v Tolminu.
Glede na že povedano, vam posredujem še pismene popravke oz. dopolnila strategije.

1. umestitev Tematske poti Na svoji zemlji v strategijo kot turistični produkt mikro destinacije Baške grape. Film Na svoji zemlji predstavlja identiteto Baške grape, nanjo so ljudje ponosni. Lastnik infrastrukture je Občina Tolmin, upravljalec pa Društvo Baška dediščina (vodi programe obiske, ima tudi lokalne turistične vodnike in informatorje, Tematska pot Na svoji zemlji pa vključuje tudi oglede tehniške dediščine, ki jo ima DBD v upravljanju) in KS GRAHOVO OB BAČI.

2. Planinska vas - Gorniška vas (glej Planinsko zvezo Slovenije, ki vodi projekt v Sloveniji)

3. Jakovkna hiša v Podbrdu - prosim določite status : ali je to točka kot interesna točka ali je to info točka; upravlja jo Zavod za turizem Dolina Soče, ki jo je oddal v najem TD Podbrdo, v njej pa se nahaja muzejska zbirka, katere lastnik in upravljalec je Tolminski muzej. Nato prosim za povečanje vloge in predvsem strokovnosti pri informatorjih v času uradnega odprtja info točke (v sezoni).

4. Baška grapa - premalo navedenih aktivnosti, strategije za njen razvoj na področju turizma; smernice razvoja, ...

5. manjkajo smernice razvoja oz. sodelovanja z nevladnimi organizacijami, ker dajejo celotnemu turizmu v Posočju dodano vrednost, ravno tako mikro destinacijam (dajemo še večji pomeni, ker dajejo pravi utrip na podeželju in dodano vrednost temu okolju, ki jo Zavod za turizem DS ne podpira, razen Podbrdo Trail Runnning Festival - tekaška prireditev); do sedaj je imela v uporabi pravilnik na podlagi katerega je dodeljevala finančna sredstva za delovanje turistične dejavnosti turističnim društvom v Občini Tolmin.

6. manjkajo smernice za mikro destinacijo Trebuše, Šentviške planote...

Predstavljen dokument je zelo obsežen, kar je logično, vendar imam občutek, da je bila podlaga za njegovo vsebino le poslovno poročilo zavoda za turizem in se niste poglobili na posamezne destinacije oz. kontaktirali direktno z terenom. Glede na vsebino oz. "lepotne " napake pa sklepam, da zaposleni ali niso prebrali oz. niso sodelovali konkretno pri pripravi vsebine, vsaj preden ste nam jo predstavili.

POHVALA:
Zelo sem vesela, da ste dopolnili organizacijsko shemo z novimi funkcijami DMO TDS, saj je premalo zavod povezan z javnimi zavodi v vseh treh občinah ter premalo medsebojnega usklaljevanja, projekti se ponavljajo - vsebinsko, predvsem sledim pri LAS Dolina Soče. Predvsem je to vidno pri projektu, kjer se nadgrajujejo tematske poti in pripravlja nov pravilnik pri katerem kot predsednica Društva Baška dediščina, ki upravlja tematsko pot Na svoji zemlji (skrbimo za nadgradnjo vsebine, se povezujemo z vsemi akterji na področju Slovenskega filma : Slovenski filmski center, Kinoteka, Muzej Divača, Kinoatelje Gorizica ITA, slovenskimi destinacijami, kjer so se snemali slovenski filmi, itd. .). Upam, da bo shema čimprej zaživela (po sprejemu strategije), saj le tako bo zavod lahko kontinuirano sledil dogajanju na terenu ter ga povezoval z dogajanjem na področju promocije, statistike in storitev, ki jih nudi že sedaj.

KOORDINATORJI ZA POSAMEZNE DESTINACIJE DOLINA SOČE S POREČJEM (BOVEC, KOBARID, TOLMIN, MIKRO DESTINACIJE) BODO NAJBOLJ DOPRINESLI K DVIGU KAKOVOSTI DO ZASTAVLJENEGA CILJA: PET ZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ. CENIMO DELO DRUG DRUGEGA.

Hvala, ker ste prebrali, opazila pa sem, da ste vključili v strategijo tudi predloge, ki sem jih posredovala preko anonimne ankete. Ker se že več kot 15 let trudim pri razvoju in predvsem vsebini ter povezovanju akterjev na mikro destinaciji Baška grapa (prostovoljno); zato sledim LTO -jama že od vsega začetka njihovega delovanja; tako skozi poslovna poročila, aktivnosti in zakonodajo na tem področju.

Uspešno do sprejema strategije, čimprej, saj je veliko dela.

Lep pozdrav,