Razpis za delovno mesto DIREKTORJA m/ž Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

7. 11. 2023

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje:

 

Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:

 

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi vizijo in razvojne usmeritve na največ treh A4-straneh.

Direktor je imenovan, ko ga v soglasju z ustanoviteljicami imenuje Svet zavoda, in sicer s sklepom o imenovanju.

Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let in svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo v imenu zavoda z njim sklene predsednik Sveta zavoda.

 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov:

Turizem Dolina Soče,
Rupa 17, 5230 Bovec
.

Ovojnica mora biti označena z napisom Ne odpiraj – razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na navedeni naslov do vključno 15. 12. 2023 do 12. ure.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis.

Turizem_Dolina_So__e_logo.png