Javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA m/ž Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

17. 5. 2023

Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91 s spremembami) in 24. člena Statuta Zavoda za turizem Dolina Soče Svet zavoda objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA m/ž Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje:

 

Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:

 

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi vizijo in razvojne usmeritve na največ treh A4-straneh.

Direktor je imenovan, ko ga v soglasju z ustanoviteljicami imenuje Svet zavoda, in sicer s sklepom o imenovanju.

Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let in svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo v imenu zavoda z njim sklene predsednik Sveta zavoda.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec.

Ovojnica mora biti označena z napisom Ne odpiraj – razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na navedeni naslov do vključno 16. 6. 2023. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis.