RAZPIS I Usposabljanje Turnokolesarski vodnik - POSOČJE 2023

31. 3. 2023

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij.

Usposabljanje obsega:

Usposabljanje bo potekalo v Kobaridu in okolici.

 

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:

 

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena preizkusu tehničnega znanja in telesne pripravljenosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje, osnovam tehnike vožnje, servisiranju kolesa,… Prav tako pa se bodo udeleženci seznanili s prvimi vodniškimi znanji kot so vodenje skupine, orientacija in načrtovanje ture ter lastno izvedbo učne kolesarske ture. Pred pričetkom usposabljanja bo izveden še »on-line« teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu tečaja je poudarek na teoretičnem in praktičnem utrjevanju vodniških znanj, osnovam nudenja prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom ter izpitno turo.

Za udeležbo na tečaju je osnovni pogoj popolna tehnična oprema turnega kolesarja (brezhibno gorsko kolo s širokimi in profiliranimi gumami, čelada, ustrezna kolesarska oblačila in zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Krnsko pogorje 1:25.000, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Obvezen pripomoček je tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnosti S1-K1-G1 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (več informacij o tem v navodilih pred pričetkom usposabljanja). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

 

Opis profila turnokolesarski vodnik I

Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S2 po STS lestvici .

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja in opraviti vse izpite v okviru seminarja. V treh mesecih po zaključku seminarja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku seminarja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.

Pogoj za prijavo na usposabljanje je članstvo v Planinski zvezi Slovenije za tekoče leto na dan prijave.

Prijava mora vsebovati vse priloge v PDF ločeno ob prijavi:

  1. izpolnjeno spletno prijavnico v Navezi (obvezni podatki so EMŠO, kraj rojstva in plačnik – Turizem Dolina Soče, email),
  2. fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju v PDF (min. 4. stopnja izobrazbe),
  3. priloga 3 - podpisan pregled opravljenih tur,
  4. potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s PDF fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
  5. priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju v PDF,

Prijavo lahko odda Turizem Dolina Soče (TIC Tolmin, info.tolmin@dolina-soce.si) ali društveni skrbnik sistema Naveza v planinskem društvu, katerega ste član ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze. Razpisni obrazec najde skrbnik pod KTK Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 1. stopnja, modul Turnokolesarski vodnik 1 (Opomba: za zunanjega naročnika).

POMEMBNO za skrbnika Naveze, ki oddaja prijavo: Kot plačnika izberite samoplačnik ali podjetje, katerega davčno številko vam bo sporočil kandidat. Če podjetja ni v Navezi, nam pišite na , da ga dodamo.

Rok prijave je do vključno 18. 4. 2023.

V drugačni obliki prijav ne sprejemamo!

 

Število udeležencev je omejeno na 20. Minimalno število udeležencev potrebnih za izvedbo usposabljanja je 10. Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, bodo pozvani na dopolnitev prijave. Šele ob popolni prijavi bo vaše mesto na usposabljanju potrjeno.

Za dodatne informacije pišite na TIC Tolmin e-naslov .

Participacija za udeležence usposabljanja iz Posočja je 250,00 EUR, za ostale kandidate 500€. Preostali del je subvencioniran s strani Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. Sofinanciranje je omogočeno kandidatom iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, ob podpisu dogovora o sofinanciranju. Za kandidate iz občine Kanal ob Soči pa je možno v dogovoru z ZTKMPŠ Kanal. Udeleženci se ob tem zavežejo, da bodo za Javni zavod za turizem Doline Soče izpeljali kolesarsko turo v skladu s predhodnim dogovorom. V ceno tečaja je vključen celoten program usposabljanja vključno z mentorsko turo, ki bo sledila usposabljanju. Cena ne vključuje bivanja ter gostinskih storitev. Znesek poravnate po računu, ki vam ga bo izstavil javni zavod, ko vam potrdimo ustreznost prijave.

 

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja

KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred začetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Atila Armentano, načelnik KTK PZS

 

Priloge razpisa:

PZS_glava.jpg