Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije (KUL.TRA) - PROJEKT ZAKLJUČEN

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

GLAVNI CILJI PROJEKTA:

predstavitev lokalnih tradicij in obrti, pospeševanje prodaje in rabe lokalnih produktov, povezovanje lokalnih ponudnikov in proizvajalcev, obogatitev turistične ponudbe, povečanje obiska enodnevnih gostov na območju tudi izven sezone, vzpodbujanje kulturne produkcije lokalnih ustvarjalcev, zagotavljati ustrezen prireditveni prostor, prispevati k povezovanju prebivalcev v interesu skupnih aktivnosti, izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, ohranjanje krajinsko urejenega podeželja, ohranjanje poseljenosti in preprečevanje bega možganov v naselju, vplivati na večjo prepoznavnost tako obravnavanega naselja kot tudi celotne občine Kobarid, ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine (revitalizacija staroverske duhovnosti, oživeti tradicionalno praznovanje in obrede, širiti zavest o izjemni duhovni dediščini, obujanje lokalnih tradicije, gastronomija), oživitev prireditvenega prostora s prirejanjem prireditev na prostem, kar prispeva tudi k dvigu družbeno-socialnega življenja v urbanem naselju Kobarid.

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, ki dodatno povezujejo kmete in ponudnike ter na ta način omogočajo boljše trženje lokalnih pridelkov in spodbujajo njihovo porabo v lokalnem okolju ter posledično pripomorejo k boljši samooskrbi prebivalstva. Vsebine predvidevajo nove pristope k povezovanju lokalnih ponudnikov v okviru prireditev oz. dogodkov. Projekt spodbuja tudi formalna in morebitna neformalna obstoječa združenja lokalnih ponudnikov in jih nadgrajuje z vključevanjem novih ponudnikov oz. deležnikov.

Projekt omogoča nadgradnjo opreme javnih prostorov tudi za namen prodaje lokalnih proizvodov, ki so ključnega pomena za spodbujanje porabe lokalnih produktov ter stik med strokovnimi službami in lokalnim prebivalstvom. Obenem s prireditvami spodbujamo tudi deležnike na področju kulture ter večerno kulturno dogajanje v samem urbanem območju. Predvidena oprema je nujno potrebna za izvedbo vseh prireditev oz. dogodkov, ki so vključeni v ta projekt. Oprema se bo uporabljala tudi za različne kulturno-umetniške, prostočasne, športne, socialne in družabne aktivnosti domačinov in obiskovalcev ter omogočila aktivno delovanje lokalnih ponudnikov, društev, krajevne skupnosti itd. Dejavnosti, ki se bodo odvijale na območju za izvajanje kulturnih prireditev bodo pozitivno vplivale na sodelovanje ljudi v kraju, krepile socialne vezi, zagotavljale medgeneracijski prenos znanj in izkušenj. Vsem generacijam bo omogočena osebnostna, strokovna in kulturna rast. Na ta način so bodo izboljšali pogoji bivanja v urbanem območju Kobarida kot tudi širše.

Z dogodkom »Mrzli studenec«, ki ni le dogodek za ohranjanje kulturne dediščine, se odraža veliko simbolno dejanje, ki zagotavlja vzpostavitev starih vrednot in zavedanje pomembnosti krepitve duhovne poti z vibracijami lastnega prostora tudi v širšem pogledu.  Gre za izpeljavo dogodka, ki bi postal tradicionalen in bi ga vsako leto razvijali z zgoraj opisanim namenom. Sodelovanje tako s posvetnega kot obrednega vidika v okviru z različnimi društvi bi dodatno prispevalo k:

širjenju zavesti o izjemni duhovni dediščini, vključevanju lokalnega prebivalstva k ozaveščanju in sodelovanju pri procesu raziskovanja, širjenja zavesti in iskanju odgovorov na vprašanja kdo smo in od kod prihajamo.

Aktivnosti na področju razvoja in trženja dejavnosti in produktov v kmetijstvu in turizmu so namenjene celotnemu območju, saj le povezovanje in skupen nastop lokalnih ponudnikov dajeta možnosti in priložnosti za razvoj teh pomembnih panog. Med cilji projekta je, da se v Kobaridu, kjer je na urbanem območju večji pretok obiskovalcev in turistov, organizira predstavitve lokalnih ponudnikov in kmetov v okviru posameznih prireditev in dogodkov, ter se obiskovalce usmerja v raziskovanje lokalne ponudbe na širšem območju občine Kobarid. Usmerjene večjega števila obiskovalcev tudi na podeželje predstavlja razvojno možnost, saj pripomore k dodatnem spodbujanju prodaje lokalnih produktov, kar posledično lahko pripomore k oblikovanju verige lokalnih produktov in večje lokalne samooskrbe.

Razvojne možnosti, ki jih želimo realizirati z zastavljenim projektom vidimo v povezovanju lokalnih ponudnikov pri zagotavljanju kakovostne lokalne ponudbe znotraj območja, oblikovanju skupnih in trajnostno naravnanih produktov ter v učinkovitejšem skupno zastavljenem izvajanju promocijskih aktivnosti v času prireditev oz. dogodkov. Pomemben potencial je ob vključevanju lokalnih proizvodov tudi v oživljanju in vključevanju naravne, kulturne in tehniške dediščine predvidene aktivnosti projekta. Za nadgradnjo prireditev se bo priskrbelo ustrezno dodatno opremo za javni prostor, kar bo v prihodnje prineslo boljšo organizacijo ter tudi manjše stroške same organizacije bodočih prireditev. Povezanost lokalnih ponudnikov bo izboljšalo privlačnost in konkurenčnost ter pripomoglo k učinkovitejšemu trženju turističnih produktov, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov ter ohranjanje obstoječih in na potencialno ustvarjanje novih delovnih mest. Izziv je torej v povezovanju lokalne ponudbe v urbanem naselju Kobarid s priložnostmi in potenciali za razvoj in trženje lokalnih produktov tudi na podeželju.

Glavno dodano vrednost in prispevek bo projekt pripomogel predvsem k razvoju in trženju dejavnosti in lokalnih produktov  ter ohranjanju oz.  potencialnemu ustvarjenju delovnih mest na območju LAS Dolina Soče.

Poleg že omenjenih razlogov za izvedbo projekta je ključno spodbujanje rabe lokalnih produktov ter povezovanje različnih deležnikov na področju proizvodnje lokalne hrane, obrti in tradicij.

Poudarek je tudi na izboljšani konkurenčnosti lokalnih ponudnikov, saj se jih z organiziranimi prireditvami oz. dogodki, povečujejo možnosti:

predstavitve njihovih produktov,  povečanja prodaje njihovih produktov izven prodajaln, večje promocije na območju LAS Dolina Soče, povezovanja med posameznimi ponudniki na območju, sodelovanja pri skupni prodaji, in lažjega vstopa v dobavne verige za vrtce, osnovne šole, podjetja.

 

VLOGA PARTNERJEV V PROJEKTU:

Nosilec operacije: Občina Kobarid je zadolžena za investicijski del, in sicer za nakup opreme, ki pripomore k boljši organizaciji dogodkov (stojnice, platno, projektor, ozvočenje,…). Poleg investicijskega dela bo Občina Kobarid koordinirala aktivnosti operacije in nudila pomoč pri organizaciji prireditev oz. dogodkov.

Partner 1: Lokalna turistična organizacija Sotočje oz. Javni zavod za turizem Dolina Soče bo v sklopu prve faze skrbel za promocijo organiziranih aktivnosti ter vključevanje lokalnih ponudnikov. Glavna njihova naloga je organizacija Jestivala okusov in umetnosti, ki predstavlja poklon tradiciji priprave lokalnih jedi, povezuje lokalne pridelovalce in izdelovalce ter skrbi za prepoznavnost lokalnih tradicionalnih jedi, izdelkov in pridelkov.

Partner 2: Turistično društvo Kobarid je v sklopu prve faze organiziral dogodek »Mrzli studenec«, ki bo spodbujal ohranjanje kulturne dediščine v smislu oživljanja tradicionalnih praznovanj in obredov ter interpretaciji staroverskega izročila. Glavne predvidene aktivnosti:

simpozij zgodovinske stroke na tematiko pokristjanjevanja s poudarkom na dogodek iz Kobarida (v Domu Andreja Manfrede), predstavitev izročila staroverstva v Posočju in drugod po Sloveniji, predstavitev Društva slovenski staroverci, kulturni program - prikaz obreda čaščenja studenca in lipe, nastop glasbenih skupin s poudarkom na staroverstvu (Jage babe, Vedun, Batistovi,...).

V prireditev so vključeni tudi ponudniki s prodajo lokalnih produktov s čimer pripomorejo k povečanju rabe lokalnih produktov.

Partner 3: Krajevna skupnost Kobarid v projektu skrbi za organizacijo prireditve »Kobariški sejem«, katerega glavni namen je v predstavitev lokalne obrti in hrane ter vključevanje prebivalstva v športne aktivnosti. Pomembno je tudi povezovanje z Lovsko družino Kobarid, ki kulinarično ponudbo popestri s srnjakovim golažem. V prireditev je vključena osnovna šola, ki pripravi pokušino domačih dobrot, na stojnicah se predstavijo tudi domači sirarji, rejci drobnice, proizvajalci medu in medenih izdelkov. Veliko je tudi stojnic s ponudbo izdelkov iz domače obrti.

V sklopu prireditve poteka Kobariški tek po ulicah Kobarida in po okoliških vaseh krajevne skupnosti Kobarid. Tek je tudi na koledarju primorskih tekov, zato se ga udeleži veliko tekačev iz Slovenije in Italije. Na sejmu poteka košarkarski turnir trojk, ki poskrbi za dodatno vzdušje ter športno aktivnost mladih. Gasilsko društvo Kobarid organizira gasilsko vajo iz požarne varnosti in poligon za najmlajše gasilce. Program sejma popestri program za najmlajše, razne delavnice, lutkovne predstave, nastopi pevcev, čarodeja in podobnih animatorjev. V programu je tudi obujanje domačih družabnih iger, ki jih današnji rod mladih ne pozna več (čuča bela, bota,..), organiziran pa je tudi turnir v briškuli. Program se zaključi s podelitvijo nagrad vsem tekmovalcem, koncertom in plesom.