Oživitev ribogojnice v Kobaridu (II. faza)

Evropski_sklad_za_pomorstvo_in_ribi__tvo.jpg

Ime operacije: Oživitev ribogojnice v Kobaridu (II. faza)
Akronim: KobaRiba2
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: › Javni zavod za turizem Dolina Soče
› Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Začetek in zaključek operacije: 1. 4. 2021 – 17. 10. 2022
Vrednost operacije: 320.912,97 €
Upravičeni stroški operacije: 263.909,94 €
Zaprošen % sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 106.016,27 €

VSEBINA

Vodilni in projektni partnerji so zaznali potrebo po nadgradnji operacije »Oživitev ribogojnice v Kobaridu«, ki bo pripomogla k dodatnemu razvoju in trženju dejavnosti in znanj na področju ribištva na območju LAS Dolina Soče in tudi širše. V okviru operacije se bodo izvajale aktivnosti, ki pripomorejo k reševanju potreb, ki so navedene pod glavnimi razlogi za izvedbo operacije. Namen operacije je izboljšanje konkurenčnosti prek ureditve dodatnih prostorov za izvajanje aktivnosti v zvezi z uporabo tehnologij in inovativnih rešitev na področju ribištva ter spodbujanja turizma prek ribištva in akvakulture. Z izvedbo investicijskega vzdrževanja objekta ribogojnice v Kobaridu se poleg že navedenega nadgrajuje turistično infrastrukturo. Dodatni prostori bodo namenjeni tudi za izvedbo laboratorijskih delavnic na temo spoznavanja soške postrvi. Z organizacijo dogodka in delavnic je namen izboljšati podjetniško znanje in veščine ter povečati rabo lokalnih produktov prek boljše promocije in trženja lokalnih rib in ribjih proizvodov.

Razvojne možnosti, ki jim z zastavljeno operacijo sledimo, vidimo v povezovanju proizvajalcev in ponudnikov ribjih izdelkov pri zagotavljanju kakovostne lokalne ponudbe znotraj območja, oblikovanju skupnih in trajnostno naravnanih produktov ter v učinkovitejšem skupno zastavljenem izvajanju promocijskih aktivnosti. Razvojno možnost predstavlja tudi prenovljen objekt ribogojnice v Kobaridu, ki je podlaga za razvoj dodatnih aktivnosti v zvezi z ribištvom in akvakulturo, spoznavanja soške postrvi tako z vidika vključevanja ranljivih skupin kot za turistične namene in promocijo. Pomemben potencial predstavlja vključevanje porabnikov lokalnih ribjih proizvodov v organizirane delavnice in dogodke, predvsem mladih, kar posledično dolgoročno pripomore k spodbujanju rabe lokalnih ribjih produktov na območju LAS Dolina Soče.

Operacija bo z izvedbo kulinaričnega dogodka pripomogla tudi k učinkovitejšemu trženju lokalnih ribjih produktov, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov ter ohranjanje obstoječih in na potencialno ustvarjanje novih delovnih mest v ribištvu in akvakulturi. Izziv je torej v povezovanju lokalne ponudbe s priložnostmi in potenciali za razvoj in trženje lokalnih ribjih produktov tudi izven območja LAS Dolina Soče.

 

AKTIVNOSTI

 

CILJI OPERACIJE

 

PRIČAKOVANI REZULTI

 

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: