Rek-ološka Soča

Evropski_sklad_za_pomorstvo_in_ribi__tvo.jpg 

Ime operacije: Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče
Akronim: Rek-ološka Soča
Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek operacije: 1. 8. 2020–30. 11. 2022
Vrednost operacije: 150.720,00 EUR
Upravičeni stroški operacije: 117.647,00 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85-odstotni
Odobrena vrednost sredstev: 99.999,95 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-1/2020/7 dne 11. 9. 2020.

VSEBINA

Dolina Soče je pomembno evropsko turistično središče vodnih športov. Na, v in ob reki Soči se odvija vrsta rekreacijskih dejavnosti, ki so vse odvisne od istega omenjenega naravnega vira. Športni ribolov ima med njimi najdaljšo tradicijo. Za razvoj in obstoj turizma v dolini pa so pomembne tudi ostale dejavnosti med katerimi je na prvem mestu zagotovo plovba po reki Soči. Rekreacijske aktivnosti ob in na vodah pozitivno prispevajo k človeški dobrobiti, a obenem vplivajo na vodne ekosisteme. Prostočasne aktivnosti v naravi, ob in na vodi, vodni ekosistemi in dobrobit za ljudi tvorijo kompleksen socio-ekološki sistem, znotraj katerega potekajo neločljiv pretoki med elementi in interakcije, ki do sedaj niso bile ustrezno ovrednotene. Na podlagi Evropske okolijske agencije naj bi rekreacija-ribištvo, vodni športi, kopanje predstavljalo po velikosti četrto grožnjo sladkovodnih ekosistemov. Zato bo omejevanje ali prepoved rekreacijskih aktivnosti na zavarovanih območjih vedno pripeljalo do konfliktov. Pritisk rekreacijskih aktivnosti na posamezne ekosisteme se lahko upravlja tudi na druge načine, ne samo s prepovedjo – omejitvijo do njih, ampak s postavitvijo prostorskih in časovnih možnosti pristopa. Za tak način upravljanja pa seveda rabimo natančne lokalne in regionalne podatke o stanju sladkovodnih ekosistemov in rekreacijskih aktivnosti. Poznavanje prostorske in časovne dinamike posameznih rekreacijskih aktivnosti nam pomaga razumeti kako posebni dogodki, konični pritiski, frekvenca in trajanje posameznih rekreacijskih aktivnosti vplivajo na ekosistemske procese in funkcije kot na primere vpliv na prave razvojne oblike rib. Uravnovešanje povpraševanja glede na potrebo po rekreacijski rabi na, v in ob sladkovodnih ekosistemih z varstvenimi ukrepi, ohranjanjem biotske pestrosti in ostalimi ekosistemskimi storitvami bo pomembno prispevalo k boljšemu sistemskemu upravljanju reke Soče.

Projekt je zamišljen kot orodje v razvoju in graditvi dolgoročnega režima upravljanja dejavnosti vezanih na reko Sočo in pritoke. Nastal bo v tesni povezavi lokalnih akterjev – Ribiške družine Tolmin, Turizma Dolina Soče, občin in skupne medobčinske uprave, saj se vsi skupaj zavedajo izzivov in odgovornosti, ki jih množica dejavnosti na reki prinaša. Skupni cilj, ki je izpostavljen tako v Strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče kot tudi v Strategiji razvoja turizma v dolini Soče, je zagotovitev boljšega sistemskega upravljanja naravnih virov. Odgovorno upravljanje reke Soče je v skupnem interesu vseh deležnikov in vseh lokalnih skupnosti na območju.

AKTIVNOSTI

CILJI

REZULTATI

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: · spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj · spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj