Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe

Evropski_kmetijski_sklad_za_razvoj_pode__elja_logo.png

Ime operacije: Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe
Akronim: JA TRAIL
Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Partnerji projekta:
  • Javni zavod Triglavski narodni park
  • Občina Kobarid
  • Občina Tolmin
  • Posoški razvojni center
  • Turistično društvo Log pod Mangartom
Začetek in zaključek operacije 21.12. 2018–30. 6. 2020
Vrednost operacije 146.745,47 €
Upravičeni stroški operacije 129.403,62 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 109.723,31 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-20/2018/8 dne 20. 12. 2018.

 

VSEBINA

Turizem na območju LAS Doline Soče temelji na ohranjeni naravi, naravni in kulturni dediščini, »outdoor« dejavnostih in aktivnem preživljanju prostega časa. Z vsakoletnim povečevanjem števila obiskovalcev se turistično gospodarstvo sooča z veliko prostorsko in časovno obremenitvijo glavnih turističnih točk ter načinom prihoda obiskovalcev (nerazvit javni promet). Celoten projekt Usmerjanje obiska v TNP – Pot Julijske Alpe odgovarja na izzive povečanega obiska in je neposredno ter posredno namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, ki predstavljajo potencial za razvoj novih inovativnih sonaravnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov, ki bodo omilili trenutne pritiske na okolje.

Biosferno območje Julijske Alpe (JA), katerega upravljavec je Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), vključuje občine treh upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tolmin. Osrednji cilj upravljanja biosfernega območja je vzpostaviti regijo, kjer gospodarski procesi potekajo usklajeno z naravovarstvenimi smernicami območja. Ker trajnostni turizem predstavlja generator gospodarskega razvoja biosfernega območja Julijskih Alp kot tudi same doline Soče, je skupno sodelovanje vseh deležnikov (občin, zavod za turizem, turistično gospodarstvo, naravovarstvene organizacije in druge sorodne institucije) nujno. Na območju JA že več kot 25 let deluje Skupnost Julijskih Alp, ki območje zastopa celostno, predvsem z vidika promocije. V skupnost so s primorske strani vključene občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter JZ TNP, na gorenjskem pa občine Bohinj, Bled, Radovljica ter Kranjska Gora. Na podlagi uspešnega sodelovanja v preteklosti ter zakonskih podlag je v letu 2015 JZ TNP skupaj z deležniki pripravil Razvojni načrt UNESCO MaB območja Julijske Alpe kot turistična destinacija, ki med prioritetami izpostavlja tudi varstvene cilje zavarovanega območja TNP. Januarja 2016 je bil omenjeni razvojni načrt potrjen s strani županov občin biosfernega območja (poleg omenjenih občin so pri pripravi sodelovale tudi občine Jesenice, Žirovnica in Gorje). Skupni izziv Skupnosti JA je vzpostaviti vzorčno destinacijo trajnostnega razvoja. Razvojni načrt predstavlja temelje za trajnostni razvoj območja, predvsem trajnostni razvoj turizma. Poleg skupnih produktov, promocije in trženja vključuje tudi dejavnosti na področju dvigovanja ozaveščenosti o pomeni varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine, na področju trajnostne mobilnosti in lokalnega razvoja trajnostnega turizma. Postavlja temelje za skupno upravljanje destinacije in pohodništvo z inovativnim produktom Pot Julijske Alpe je prvi korak v začrtani smeri.

 

Namen operacije je usmerjati obisk na območju TNP (primorski del) iz visokogorja in občutljivejših con na obrobje ter s tem ohranjati naravno dediščino in razvijati trajnostni turizem. Z izvedbo pilotne ureditve etape pohodniške poti se bo postavilo temelje nadaljnjega označevanja etap poti, ki bo potekala okoli JA in s tem dolinsko povezala Primorsko in Gorenjsko.

Operacija celostno obravnava izzive spremljanja obiska in usmerjanje obiska v zavarovanem območju z vidika naravovarstvenih smernic in sodelovanja vseh deležnikov. S tega vidika bo ključno prispevala k razvoju trajnostnega turizma (nov produkt Pot Julijske Alpe, obnovljena in nadgrajena turistična infrastruktura) in k doseganju varstvenih ciljev zavarovanega območja z ozaveščanjem obiskovalcev (interpretacija narave in naravne dediščine, ozaveščanje o stanju okolja). Operacija se sooča s problematiko javnega prometa v dolini Soče in z aktivnostmi išče rešitve za učinkovitejšo vpeljavo trajnostne mobilnosti kot podpornega elementa pri sonaravnem razvoju turizma in produktov.

Z razvojem turistične infrastrukture izven lokalnih centrov operacija prispeva k prostorski razpršenosti, ki trenutno predstavlja velik problem, posebej v visoki poletni sezoni. S tem se ključno prispeva k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja, predvsem turizma in k ozaveščanju o ohranjanju narave in naravni dediščini. Pohodništvo je ena izmed prevladujočih turističnih dejavnosti znotraj območja doline Soče in ga je z dobro premišljeno infrastrukturo in promocijo mogoče prostorsko (daljinske pohodniške poti) in časovno (podaljšati sezono) razpršiti in s tem zmanjšati njegov vpliv na okolje.

 

AKTIVNOSTI

FAZA I.

1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Interpretacija naravne in kulturne dediščine

3. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

4. Turistična infrastruktura v občini Kobarid

5. Turistična infrastruktura v občini Tolmin

6. Izvedba pilotne etape pohodniške poti JA Trail

 

FAZA II.

7. Vodenje in koordinacija operacije

8. Promocija operacije

9. Interpretacija naravne in kulturne dediščine

10. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

11. Trajnostna mobilnost v dolini Soče (priprava študije)

 

CILJI

 

REZULTATI

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja: