Tematske poti na območju LAS Dolina Soče

Evropski_kmetijski_sklad_za_razvoj_pode__elja_logo.png

Ime operacije: Tematske poti na območju LAS Dolina Soče
Akronim: TEMATSKE POTI
Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Partnerji projekta:
  • Občina Kobarid
  • Krajevna skupnost Livek
  • Občina Tolmin
  • Športno kulturno turistično društvo Lom
  • Občina Kanal ob Soči
  • Planinsko društvo »Valentin Stanič« Kanal
Začetek in zaključek operacije 1.2. 2019–30. 10. 2019
Vrednost operacije 130.335,03  €
Upravičeni stroški operacije 109.173,82 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 92.797,75 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-15/2018/5 dne 31. 1. 2019.

 

VSEBINA

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so delno ali v celoti vključene v naslednja zavarovana območja: Triglavski narodni park, UNESCO biosferno območje – program Človek in biosfera ter z občino Kanal ob Soči tudi v Naturo 2000. Zavarovana območja predstavljajo podlage in priložnosti za »zeleni« oziroma sonaravni turizem saj s svojimi omejitvami ščitijo in ohranjajo naravo ter preprečujejo nezaželene posege.

Sonaravni turizem temelji prav na ohranjenem naravnem in družbenem okolju. Odkrivanje naravne in kulturne dediščine ter sprostitev v neokrnjeni naravi je še vedno eden izmed glavnih motivov za obisk. Okolje je torej ključni kapital za turizem v dolini Soče, ki ga je treba trajnostno upravljati in hkrati razvijati turistično ponudbo, ki bo imela čim manjši vpliv na okolje.

V občinah na območju LAS Dolina Soče je pohodništvo eden izmed najpomembnejših turističnih produktov. Poleg aktivnega preživljanja prostega časa je pohodništvo neposredno povezano s spoznavanjem narave in z urejanjem tematskih poti tudi s kulturno dediščino. Prednosti doline Soče so vsekakor v izjemni naravni danosti (Soča, TNP) kot tudi v bogati zgodovinski ter kulturni dediščini (prva svetovna vojna, sirarstvo, planine …), kar je lahko z urejenimi tematskimi potmi idealen zelen turistični produkt z dodano vrednostjo.

Vizija destinacije dolina Soče je postati vodilna »outdoor« destinacija v Alpah in skupaj s Kanalom ob Soči (p)ostati privlačna za aktivne obiskovalce. Poleg tega se vizija nanaša tudi na razvoj inovativne ponudbe na področju interpretacije zgodovinske in kulturne dediščine v muzejih in na terenu v povezavi s pohodništvom ter spoštljivo in odgovorno upravljanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Trenutno že vzpostavljene tematske poti so nastale v izvedbi posameznih deležnikov na podlagi naravnih in kulturnih posebnosti, ki jih je treba povezati v skupno mrežo in zastaviti skupne podlage za urejanje ter promocijo. Z operacijo želimo enotno nadgraditi po eno pot v vsaki občini ter vstopno točko tematske poti v občini Kobarid in pripraviti podlage za skupen dokument, ki bo urejal vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje tematskih poti na območju LAS Doline Soče ter tako zagotoviti skupen pristop k mreženju in promociji.

Območje ima vse razvojne možnosti, da izkoristi aktualen in dolgoročno vzdržen trend »zelenega« povpraševanja. Tako z vidika odgovornosti do prostora, v katerem živimo, kot tudi v kontekstu realnega tržnega gibanja je priložnost destinacije v takšnem turizmu, ki bo valoriziral lokalno dediščino in naravne danosti na trajnosten način in s tem ustvarjal dodano vrednos. Ta bo poleg razvoja turizma pomembno vplivala tudi k ustvarjanju boljših možnosti za poslovno okolje v panogi in posledično posredno vplivala na ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest. Ključna aktivnost za razvoj »zelene« destinacije in »zelene« turistične ponudbe je med drugim tudi oblikovanje turističnih produktov, ki ne zahtevajo uporabo osebnega avtomobila – kolesarstvo in pohodništvo. S tem se bo na območje doline Soče privabilo okoljsko ozaveščene obiskovalce. Prav ti tudi največ uporabljajo javni promet za vstop v dolino in izstop iz nje. S povečanjem števila okoljsko ozaveščenih obiskovalcev bi se tudi javni promet po dolini Soče okrepil, kar trenutno predstavlja pomanjkljivost v ponudbi.

 

AKTIVNOSTI

1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Priprava priročnika o označevanja tematskih poti na območju LAS Dolina Soče

3. Tematske poti Livek

4. Vstopna točka za tematsko pot Kobariška zgodovinska pot

5. Tematska pot Lom je moj dom

6. Pot treh svetišč

7. Pot do slapa Virje

 

CILJI

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja: