Blagovna znamka Dolina Soče - PROJEKT ZAKLJUČEN

Evropski_kmetijski_sklad_za_razvoj_pode__elja_logo.png

Ime operacije: UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE
Akronim: BZ Dolina Soče
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji:
  • Javni zavod za turizem Dolina Soče
  • Občina Bovec
  • Občina Kanal ob Soči
  • Občina Tolmin
  • Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske
Začetek in zaključek operacije 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018
Vrednost operacije 60.364,71
Upravičeni stroški operacije 50.393,81
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 42.834,73
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

Vsebina operacije:

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču.  

 

Aktivnosti operacije:

Delo na projektnih aktivnostih operacije

 

Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče

 

Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)

 

Ureditev prodajne točke

ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče, stojnice za tržnico Zaročišče.  

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj