JAVNO POVABILO »Božično-novoletna okrasitev 2022« (Bovec)

Na podlagi sprejetega letnega načrta dela za leto 2022, Javni zavod TURIZEM DOLINA SOČE, TIC Bovec, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za izvedbo »BOŽIČNO-NOVOLETNE OKRASITVE 2022« v Bovcu, ocenjena vrednost je 7.000,00 EUR.

Pogoj:

 

Kriteriji za izbor:

 

Ponudnik lahko v zvezi z javnim povabilom pridobi dodatna pojasnila na naslovu

TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec
Tatjana Baraga Wojčicki • T: 051 602 325

Rok za oddajo ponudb: 17. 10. 2022 do 12.00 ure.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pravilno označena, ker pomeni, da morajo biti  na njej jasno razvidni naslov naročnika, naslov ponudnika ter oznaka:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA – BOŽIČNO NOVOLETNA OKRASITEV 2022«

Prednost pri izboru ima ponudnik z najustreznejšimi referencami.

O izboru bodo ponudniki pismeno obveščeni.

Viljam Kvalić,
direktor Turizem Dolina Soče

Turizem_Dolina_So__e_logo.png