JAVNO POVABILO »Božično-novoletna okrasitev 2021« (Bovec)

Na podlagi sprejetega letnega načrta dela za leto 2021, Javni zavod za turizem Dolina Soče, TIC Bovec, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za izvedbo »BOŽIČNO-NOVOLETNE OKRASITVE 2021« v Bovcu, ocenjena vrednost je 6.500,00 EUR.

Pogoj:

 

Kriteriji za izbor:

 

Ponudnik lahko v zvezi z javnim povabilom pridobi dodatna pojasnila na naslovu

TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec
Tatjana Baraga Wojčicki • T: 051 602 325

Rok za oddajo ponudb: 14.10.2021 do 12.00 ure.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pravilno označena, ker pomeni, da morajo biti na njej jasno razvidni naslov naročnika, naslov ponudnika ter oznaka:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA – BOŽIČNO NOVOLETNA OKRASITEV 2021 «

Prednost pri izboru ima ponudnik z najustreznejšimi referencami.

O izboru bodo ponudniki pismeno obveščeni.

Viljam Kvalić
direktor Turizem Dolina Soče