Auf dem Weg zum Friedhof – Soča ist Sloweniens Paddelzentrum

1. 7. 2014

Prispevek v nemškem Aachner Zeitung

Online Focus - kajak,

Auf dem Weg zum Friedhof: Soča ist Sloweniens Paddelzentrum