06.10.2020

Dolina Soče logo

JAVNO POVABILO

BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV 2020

Na podlagi sprejetega letnega načrta dela za leto 2020, Javni zavod TURIZEM DOLINA SOČE, TIC Bovec, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za izvedbo »BOŽIČNO-NOVOLETNE OKRASITVE 2020« v Bovcu, ocenjena vrednost je 6.000,00 EUR.

Pogoj:

 • ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti,
 • ponudnik je pripravljen v celoti prevzeti izvedbo božično-novoletne okrasitve, kar vključuje pregled obstoječih svetlobnih teles, ki so v lasti Turizem Dolina Soče , postavitev in ob zaključku odstranitev le-teh,
 • ponudba okrasitve vključuje okrasitev izključno objektov v občinski lasti:
  • Občina Bovec ,
  • Stergulčeva hiša
  • Kulturni dom Bovec 
  • osrednji trg v Bovcu
 • rok za izvedbo do dne 30. 11. 2020

Kriteriji za izbor:

 • reference
 • najugodnejša ponudba, 
 • ideja okrasitve.

Ponudnik lahko v zvezi z javnim povabilom pridobi dodatna pojasnila na naslovu

TIC Bovec 
Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec
Tatjana Baraga Wojčicki 051 602 325

 

Rok za oddajo ponudb:

18. 10. 2020 do 12.00 ure.

 

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pravilno označena, ker pomeni, da morajo biti  na njej jasno razvidni naslov naročnika, naslov ponudnika ter oznaka:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA – BOŽIČNO NOVOLETNA OKRASITEV 2020 «

 

Prednost pri izboru ima ponudnik z najustreznejšimi referencami.
O izboru bodo ponudniki pismeno obveščeni.

Janko Humar,
direktor Turizem Dolina Soče