11.10.2019

Na podlagi sprejetega letnega načrta dela za leto 2019, Javni zavod TURIZEM DOLINA SOČE, TIC Bovec, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za izvedbo »BOŽIČNO-NOVOLETNE OKRASITVE 2019« v Bovcu, ocenjena vrednost je 6.000,00 EUR.

Pogoj:

 • ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, 
 • ponudnik je pripravljen v celoti prevzeti izvedbo božično-novoletne okrasitve, kar vključuje pregled obstoječih svetlobnih teles, ki so v lasti Turizem Dolina Soče, postavitev in ob zaključku odstranitev le-teh,
 • ponudba okrasitve vključuje okrasitev izključno objektov v občinski lasti:
  • Občina Bovec,
  • Stergulčeva hiša,
  • Kulturni dom Bovec,
  • ter prireditveni prostor za silvestrovanje na osrednjem trgu v Bovcu
 • rok za izvedbo do dne 30. 11. 2019

Kriteriji za izbor:

 • reference
 • najugodnejša ponudba, 
 • ideja okrasitve.

 

Ponudnik lahko v zvezi z javnim povabilom pridobi dodatna pojasnila na naslovu

TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec
M: 051 602 325 - Tatjana Baraga Wojčicki

Rok za oddajo ponudb:

18. 10. 2019 do 12.00 ure.

 

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pravilno označena, ker pomeni, da morajo biti na njej jasno razvidni naslov naročnika, naslov ponudnika ter oznaka:

»NE ODPIRAJ, PONUDBA – BOŽIČNO NOVOLETNA OKRASITEV 2019 «

Prednost pri izboru ima ponudnik z najustreznejšimi referencami.

O izboru bodo ponudniki pismeno obveščeni.

                                                                                                Janko Humar, direktor Turizem Dolina Soče