13.06.2019

DODATNA OBJAVA

Ker ni bila dostavljena nobena ponudba  se rok  za oddajo pisnih ponudb se podaljša do 10.7.2019.

Ponudbe pošljeti po pošti na naslov:

Turizem Dolina Soče, TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec

ali v elektronski obliki  na naslov  tatjana.wojcicki@dolina-soce.si


Turizem Dolina Soče Bovec vabi zainteresirane za predložitev ponudb za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem v Bovcu.

Izvedba prireditve na prireditvenem prostoru - osrednji trg v Bovcu.

Ponudba mora vsebovati:

  • ime in kontaktni podatki organizatorja silvestrovanja,
  • ime/naslov in kratek opis prireditev,
  • reference - izvedba silvestrovanja ali drugih javnih glasbeno-zabavnih prireditev,
  • navedba glasbenih izvajalcev / ansambel, DJ ... ,
  • organizator zagotavlja programski del t.j. izbor glasbenih izvajalcev, organizacijo, izvedbo in koordinacijo za glasbeni del in gostinsko ponudbo (hrana, pijača..),
  • ocenjeno končno vrednost stroškov izvedbe silvestrovanja.

Ponudba mora vsebovati izjavo ponudnika, da :

  • zagotavlja službo za varovanje, zdravstveno službo, komunalne, elektro storitve,
  • zagotovi vse potrebno za pripravo prireditvenega prostora,  eleborat cestne zapore za izvedbo prireditve,
  • uredi vse potrebno za prijavo, plačilo na IPF, SAZAS,
  • organizira in izvede silvestrovanje v celoti, zagotovi vodja prireditve, reditelje ter podporno osebje in pokrije vse stroške.

Skupna ocenjena vrednost izvedbe na podlagi povabila do 18.000 EUR.

Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe povabljen na razgovor, pogodba določa naloge posameznega podpisnika.

Pri izboru bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo vključevale vse navedene zahteve v javnem povabilu t.j. kompletna organizacija silvestrovanja.

Prednost pri izboru bo imela ponudba, ki bo v finančnih okvirih navedenih v povabilu in bo vsebinsko primernejša za predvideno strukturo  obiskovalcev silvestrovanja, ki je običajna v tem času  v Bovcu. V primeru več enakovrednih ponudb bo odločitev o izboru usklajena z ustanoviteljem javnega zavoda

Rok za oddajo pisnih ponudb je 30. 6. 2019,  pošljete po pošti na naslov Turizem Dolina Soče, TIC Bovec Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec ali v elektronski obliki  na naslov  .

Za vse dodatne informacije:

Tatjana Baraga Wojčicki, 051 602 325

 

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor