Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja LTO Sotočje

  04.02.2016

  

                         LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin, OBJAVLJA:

                             javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

 

                                                   direktorja LTO Sotočje

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zakonske in naslednje pogoje:

-          visokošolska izobrazba,

-          vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih v turizmu ali s turizmom povezani dejavnosti,

-          aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

 

Prijavi morajo kandidati priložiti:

-          kratek življenjepis z referencami,

-          kratka predstavitev programa dela LTO Sotočje v novem mandatnem obdobju (največ dve strani).

 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin. Ovojnica mora biti označena z napisom: ne odpiraj – razpis za direktorja LTO

Upoštevane bodo prijave, ki bodo dospele na navedeni naslov do petka, 19. 2. 2016, do 12.00 ure oziroma bodo tega dne oddane s priporočeno pošiljko. Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Kandidati bodo pismeno obveščeni o izboru v roku 8 dni po potrditvi ustanoviteljev.